V Aleji, HOLÁSKY

V přípravě družstevní výstavby v této lokalitě došlo ke zdržení při zajišťování stanovisek pro územní řízení, když projektant obdržel záporné stanovisko dotčeného orgánu státní správy ve věci souladu s Regulačním plánem. Toto stanovisko bylo následně změněno dne 19.9.2023 na základě přezkumu Krajského úřadu konstatováním, že projekt je v souladu s Regulačním plánem. Návazně Rada městské části Brno- Tuřany na své schůzi 28/IX. přijala usnesení revokující její předchozí usnesení přijatá na 93/VIII. schůzi dne 4.4.2022 a na 2/IX. Schůzi dne 31.7. 2023 tak, že nemá připomínky k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Holásky - V Aleji“ předložené společností Pelčák a partner architekti s.r.o. Dne 22.11.2023 Odbor stavební a technický ÚMČ Brno Tuřany oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení.

Upozorňujeme, že červeně označené bytové jednotky jsou v současnosti přiřazeny ke konkrétním zájemcům z první vlny přihlašování v roce 2018.

V Aleji, HOLÁSKY
V Aleji, HOLÁSKY
V Aleji, HOLÁSKY

Kontaktní údaje

V případě zájmu, bližší informace získáte na Bytovém odboru, Malinovského náměstí 3, dveře 230.